Narada dyrektorów WBZK Urzędów Wojewódzkich z KG PSP

W dniu 21.09.2016 r. w Łodzi odbyła się narada szkoleniowa z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej dla dyrektorów Wydziałów Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędów Wojewódzkich zorganizowana przez KG PSP. Narada dotyczyła problemów informatyzacji w ochronie ludności i obronie cywilnej. W naradzie uczestniczyli: 

- Waldemar Maliński, dyrektor Biura do Spraw Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej KG PSP;  

- Andrzej Dobrzeniecki, zastępca dyrektora Biura do Spraw Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej KG PSP; 

- dyrektorzy wojewódzkich WBZK; 

- przedstawiciele konsorcjum realizującego nasz projekt.

Kierownik projektu wygłosił referat pt.: "Integracja i wsparcie procesów zarządzania informacją i optymalizacji decyzji systemu ostrzegania i alarmowania". Referat spotkał się z dużym zainteresowaniem. Uczestnicy podkreślali konieczność i celowość budowy systemów podobnych do WAZkA, znaczenie jakości danych w tego typu systemach oraz potrzebę integracji z istniejącymi systemami monitorowania zagrożeń i alarmowania (system jakości powietrza GIOŚ, Regionalny SYstem Ostrzegania)