Konferencja podsumowująca wyniki projektu WAZkA za nami

W dniu 13.12 b.r. w Sali Senatu WAT odbyła się konferencja podsumowująca wyniki projektu badawczo-rozwojowego pt.: „Integracja i wsparcie procesów zarządzania informacją i optymalizacji decyzji systemu ostrzegania i alarmowania”, realizowanego na potrzeby Krajowego Systemu Wykrywania Skażeń i Alarmowania, finansowanego ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Konferencja wpisywała się jednocześnie w program obchodów 50-lecia Wydziału Cybernetyki WAT. Towarzyszyła jej również wystawa osiągnięć Instytutu Systemów Informatycznych WCY.
Projekt (o akronimie WAZkA) realizowany jest przez konsorcjum naukowo-przemysłowe w składzie: Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie – lider, HTRC sp. z o.o., Centralna Szkoła Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

Kierownik projektu, dr hab. inż. Zbigniew Tarapata, prof. WAT (dyrektor Instytutu Systemów Informatycznych na Wydziale Cybernetyki) przywitał zaproszonych gości, wśród których znaleźli się: Rektor-Komendant WAT, płk dr hab. inż. Tadeusz Szczurek, prof. WAT, dziekani: Wydziału Cybernetyki - prof. Kazimierz Worwa, Wydziału Logistyki - płk prof. Szymon Mitkow, Wydziału Mechanicznego - prof. Jerzy Małachowski, prodziekan Wydziału Elektroniki ds. naukowych - prof. Mateusz Pasternak. Gestora projektu - Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej -reprezentował st. bryg. Paweł Kwiatkowski. Na sali obrad obecni byli również: z-ca dyrektora ds. naukowych Wojskowego Instytutu Higieny i Epidemiologii, dr hab. Jerzy Bertrandt, z-ca komendanta Centralnego Ośrodka Analizy Skażeń, ppłk Krzysztof Budyn, naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego w Departamencie Ochrony Ludności i Zarządzania Kryzysowego MSWiA, Wojciech Radecki, komendant Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu, st. bryg. Jan Kołdej, komendant Szkoły Podoficerskiej Państwowej Straży Pożarnej w Bydgoszczy, st. bryg. Jacek Antos, przedstawiciele Zarządu OPBMR DG RSZ, GIOŚ, DNiSW MON, WCZK oraz konsorcjantów.

Konferencję otworzył Rektor-Komendant WAT. Następnie odbyła się pierwsza sesja referatów, w której głos zabrali: płk Bogusław Kot (Zarząd OPBMR DG RSZ) w referacie dotyczącym roli i miejsca KSWSiA, Wojciech Radecki (DOLiZK MSWiA) na temat funkcji oraz perspektyw rozwoju Regionalnego Systemu Ostrzegania (RSO) oraz prof. Zbigniew Tarapata (kierownik projektu) w referacie dotyczącym głównych założeń i wyników projektu. W kolejnych sesjach występowali przedstawiciele konsorcjantów prezentując poszczególne komponenty funkcjonalne prototypu systemu WAZkA. Referaty wzbudziły duże zaintersowanie oraz ożywioną dyskusję zarówno na sesjach, jak i w czasie przerw. 

Szczegółowy program konferencji znajduje się pod adresem: http://wazka.wat.edu.pl/konferencja-naukowa/plan.

Celem głównym projektu WAZkA było opracowanie i wykonanie na potrzeby podmiotów wchodzących w skład KSWSiA wysoko zaawansowanego narzędzia teleinformatycznego wspierającego procesy: wymiany informacji pomiędzy elementami systemu, koordynacji jego działania oraz przygotowania dla organów decyzyjnych ocen i analiz eksperckich dotyczących sytuacji zagrożeń podczas katastrof naturalnych, awarii technicznych lub innych zdarzeń skutkujących skażeniami biologicznymi, chemicznymi lub promieniotwórczymi.

W ramach projektu powstał prototyp systemu WAZkA (Wsparcia Analiz Zagrożeń Skażeniami i Alarmowania) jako aplikacja zaprojektowana w architekturze klient-serwer, tzn. dostęp użytkowników do systemu jest zapewniony poprzez przeglądarkę WWW. Prototyp umożliwia realizację szeregu funkcji (wymieniono tylko najważniejsze): 
- pozyskiwanie danych z systemów monitorowania zagrożeń (automatyczne pozyskiwanie danych z systemu SAPOS, IMGW), 
- ręczne wprowadzania, wyświetlanie, filtrowanie, grupowanie, usuwanie danych o zagrożeniach przechowywanych w postaci ustrukturalizowanej, łatwej do dalszego przetwarzania,
- analiza ryzyka (z wykorzystaniem Analizatora Drzewa Zdarzeń),
- symulacja zagrożeń (m.in. integracja z istniejącymi symulatorami SI Promień i Aloha), 
- szacowanie potencjalnych strat w ludziach wynikających z rozwoju zagrożenia oraz obszarów (gmin) zagrożonych,
- informowanie o "zagrożeniach trwających" oraz ich skutkach, 
- wysyłanie komunikatów ostrzegawczych do RSO,
- wysyłanie alarmów do syren IP,
- zobrazowanie sytuacji operacyjnej na podkładzie mapowym,
- tworzenie bazy wiedzy dotyczącej przeciwdziałania i neutralizacji zagrożeń zawierającej: akty prawne, modele zagrożeń/symulacje, metodyki, katalog zagrożeń CBRN, procedury reagowania kryzysowego.

Więcej o projekcie i jego wynikach można przeczytać na stronie WWW projektu pod adresem: http://wazka.wat.edu.pl.

ZałącznikWielkość
PDF icon Główne założenia i wyniki projektu WAZkA2.9 MB
PDF icon Prezentacja podstawowych funkcji systemu WAZkA2.78 MB
PDF icon Analizator drzewa zdarzeń w systemie WAZkA2.09 MB
PDF icon Moduł zobrazowania mapowego w systemie WAZkA3.77 MB
PDF icon Emulatory systemów monitorowania zagrożeń w systemie WAZkA3.46 MB
PDF icon Metodyka identyfikacji zagrożeń uwzględniająca proces oceny ryzyka ich wystąpienia oraz hierarchizacji3.09 MB
PDF icon Zasady szacowania podatności obszaru na zagrożenia uwzględniające mapy ryzyka oraz mapy zagrożeń2.8 MB