Cele szczegółowe

 1. Opracowanie metodyki identyfikacji zagrożeń w tym międzynarodowych, uwzględniającej proces oceny ryzyka ich wystąpienia oraz hierarchizacji.
 2. Opracowanie zasad szacowania podatności obszaru na zagrożenia uwzględniających mapy ryzyka oraz mapy zagrożeń.
 3. Opracowanie zasad pozyskiwania danych z systemów monitorowania zagrożeń.
 4. Opracowania modułu pozyskiwania przez system teleinformatyczny danych oraz ostrzeżeń gromadzonych przez systemy monitorowania.
 5. Opracowanie modułu umożliwiającego wykorzystanie Regionalnego Systemu Ostrzegania oraz innych systemów alarmowania ludności cywilnej.
 6. Zaprojektowania i wykonanie nowoczesnego systemu teleinformatycznego realizującego funkcje wymiany danych o zagrożeniach, przygotowywania ocen i analiz niepożądanych zdarzeń, koordynacji działań, modelowania scenariuszy wraz z określeniem ich ryzyka, przesyłania informacji do ludności poprzez dostępne systemy ostrzegania oraz przeprowadzania ćwiczeń.
 7. Opracowanie programu szkoleń dla podmiotów administracji publicznej wykorzystujących produkty powstałe w wyniku projektu oraz opracowanie systemu ćwiczeń.
 8. Przygotowania rekomendacji zmian legislacyjnych usprawniających funkcjonowanie systemu wykrywania skażeń i alarmowania.
 9. Bieżące upowszechnianie wyników projektu.

Dodatkowe cele szczegółowe zaproponowane przez Wykonawców

 1. Opracowanie modeli formalnych zagrożeń CBRN będące rozszerzeniem punktu nr 2 (Chemical, Biological, Radiological, Nuclear).
 2. Opracowanie elektronicznego katalogu zagrożeń CBRN oraz zagrożeń, które mogą skutkować skażeniami chemicznymi, biologicznymi i radioaktywnymi.
 3. Opracowanie emulatorów systemów monitorowania zagrożeń.
 4. Opracowanie symulatorów rozwoju i skutków zagrożeń.