Kierownik projektu

 

dr hab. inż. Zbigniew Tarapata, prof. WAT

(http://www.isi.wat.edu.pl/pl/pracownicy/zbigniew-tarapata) - dyrektor Instytutu Systemów Informatycznych (ISI) w Wydziale Cybernetyki Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie, zastępca redaktora naczelnego czasopisma „Computer Science and Mathematical Modelling”.  Jest absolwentem Wydziału Cybernetyki WAT w dyscyplinie "Informatyka" (tytuł zawodowy mgr. inż. uzyskany w 1995r.); na tymże Wydziale obronił również, w dyscyplinie "Informatyka", rozprawę doktorską w 1998r. oraz habilitacyjną w 2012r. Tytuł rozprawy habilitacyjnej: "Models and Algorithms for Knowledge-Based Decision Support and Simulation in Defence and Transport Applications". Pracował na stanowisku asystenta naukowo-dydaktycznego (1995-1999), adiunkta naukowo-dydaktycznego (1999-2012) oraz profesora nadzwyczajnego (od 2012r.) w Zakładzie Badań Operacyjnych i Wspomagania Decyzji Instytutu Systemów Informatycznych Wydziału Cybernetyki WAT. Jest emerytowanym podpułkownikiem Wojska Polskiego. Jego zainteresowania naukowe związane są z następującymi obszarami: oparte na wiedzy informatyczne systemy wspomagania decyzji i symulacyjne; analiza, modelowanie i prognozowanie zagrożeń (w tym cybernetycznych); optymalizacja grafowo-sieciowa (w tym sieci złożone; analiza powiązań); modelowanie, optymalizacja i symulacja działań bojowych; analiza efektywności algorytmów; metody i narzędzia wielokryterialnego wspomagania decyzji; optymalizacja transportu. Uczestniczył w wielu projektach badawczo-naukowych i wdrożeniowych z zakresu informatycznego wspomagania decyzji i symulacji w szeroko rozumianym bezpieczeństwie narodowym. Jest autorem ponad stu publikacji naukowych oraz referatów konferencyjnych z wymienionych obszarów.